ANBI – Stichting Bron Lachai-Roi

Contactadres: Abraham Blankaartsingel 149, 3813 PA Amersfoort
Telefoon : 06-33925454
Email : bronlachairoi@gmail.com
Website : www.lachairoi.nl
Twitter : @bronlachairoi
Facebook : facebook.nl/bronlachairoi

IBAN: NL74 TRIO 0391 0691 44, t.n.v. Stichting Bron Lachai-Roi
BIC/SWIFT-code: TRIO NL2U

De Belastingdienst heeft Stichting Bron Lachai-Roi aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Fiscaal nummer/RSIN : 855742793
Kamer van Koophandel: 64610543

Stichting Bron Lachai-Roi heeft ten doel (conform de statuten):
Met het verspreiden van het Evangelie in het algemeen en Gods liefde voor ieder in het bijzonder een bijdrage leveren aan het geestelijk, maatschappelijk, psychisch en/of sociaal welzijn van mensen.
En voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
Het doen stichten en in standhouden van een of meer gemeenschapshuizen waar mensen die uit balans zijn kunnen verblijven om te komen tot rust, bezinning en herstel.
Het verlenen van hulp aan mensen in nood gericht op verbetering van hun levenssituatie.
Het ontplooien van pastorale en/of diaconale en/of missionaire activiteiten om mensen te helpen hun identiteit in Christus te ontdekken en te versterken.

De hoofdlijnen van het beleidsplan:
Beleidsplan Stichting Bron Lachai-Roi 16 juni 2016.

Samenstelling bestuur:
Het bestuur bestaat uit een voorzitter (de heer J. Wendt), een secretaris (mevrouw B.M. Martens) en een penningmeester (de heer mr. F.H.J. Timmerman).

Beloningsbeleid:
De bestuursleden van Stichting Bron Lachai-Roi zijn als vrijwilliger aan Bron Lachai-Roi verbonden. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Verslaglegging:
Stichting Bron Lachai-Roi is 23 november 2015 notarieel opgericht. In de statuten is opgenomen dat het eerste boekjaar loopt tot en met 31 december 2016. De eerste verslaglegging zal derhalve uiterlijk 30 juni 2017 plaatsvinden.

Voor het Jaarverslag 2016, klik hier:
Jaarverslag 2016

Voor het Financieel jaarverslag 2016, klik hier:
Volgt z.s.m.