Dankbaarheid

Recent hebben de Joden Soekot of ook wel het Loofhuttenfeest gevierd. Dit feest is in de bijbel beschreven in Leviticus 23. Men herdenkt het veertig jarige verblijf van het volk Israël in tenten in de woestijn na de bevrijding uit Egypte en Gods bescherming in deze woestijnperiode. Daarnaast is Soekot een oogstfeest, een vreugdevol feest als dank dat de laatste oogst voor de winter is binnengehaald.

Op de christelijke kalender is het vandaag dankdag voor gewas en arbeid. Deze dag is in de Middeleeuwen bedacht, o.a. vanwege oorlogen en rampen in die tijd. In veel kerken is er vandaag een kerkdienst waarin God wordt gedankt voor wat is ontvangen. Oorspronkelijk lag de nadruk hierin op de oogst en de vrucht van de arbeid van het afgelopen jaar. Tegenwoordig wordt er ook stilgestaan bij de welvaart, economie en arbeid in bredere zin.

Misschien ben je hier niet mee bekend en is dit nieuw voor je. Maar heeft het niet iets moois? Speciaal stilstaan en God dankzeggen voor dat wat er geoogst is. Beseffen dat niet alles in het leven maakbaar is maar dat we ons afhankelijk weten van wat we uit Gods hand ontvangen.

Ik moest hierdoor denken aan het boek van Ann Voskamp, duizendmaaldank Hier valt veel over te schrijven maar ik beperk me hier tot enkele opmerkingen n.a.v. dit boek duizendmaal dank.

We hebben het nodig elke dag gevuld te worden met dankzegging. Het verandert ons wezen, hoe we kijken, hoe we leven. In de bijbel lezen we over Jezus die Zijn Vader (God) dankte juist ook in moeilijke momenten. Bijv. kort voor Zijn sterven aan het kruis sprak Hij de dankzegging (eucharisteo) uit. Aan het graf van Zijn vriend Lazarus dankte Jezus God en er geschiedt een wonder, Lazarus staat weer op. We leren van Jezus dat dankzegging vooraf gaat aan een wonder.

Jezus leert ons omhoog te kijken, naar God de Vader. Leert ons iets uit te spreken, dit geeft vreugde. Jezus is de bron van vreugde! Danken geeft vertrouwen en voedt het vertrouwen. Dankzegging maakt ook dat we een worden met God. God verlangt naar ons als partner, naar gemeenschap met Hem.

Waar ben jij God dankbaar voor?

dankbaarheid